СТРАТЕГИЯ С АКЦИИ

За разлика от света на облигациите, където основен въпрос е определянето на посоките на промяната на процентната норма-(лихвения процент), светът на акциите е по-усложнен.
Проблемите започват от избора на фирма, в която искаме да инвестираме. Днес могат да се получат акции от около 50.000 различни фирми в над 80 клона на стопанството.
Коя фирма да изберем?
Всяка бизнес-фирма има собственик. Ако предприятието е регистрирано като акционерно дружество, собственици са акционерите. Ако акциите на фирмите са достъпни за всички инвеститори, акциите се продават на вторичния пазар.
Акциите на най-реномираните фирми се продават на Ню-Йоркската борса. Акциите с по-малко реноме на определени предприятия се продават освен на Ню-Йоркската борса и на регионалните борси. Акциите на най-малките фирми, въпреки че представляват изключение, се продават с помощта на купувачи, които работят в инвестиционните институции. Най-рискованите акции с предишно, по-лошо качество се наричат грошови акции.
Предимство на инвестирането в акции с бързи кредити online е възможността за неограничени печалби. Историята на последните шестдесет години показва, че цените на акциите се увеличават годишно с около 10%. Тези резултати показват борсовите крахове през 1929 и 1987 година, Втората световна война, войната в Корея и във Виетнам, а също така и някои рецесии, които спохождат американското стопанство средно веднъж на всеки четири години.
Задачата за решаване е предвиждането на годините, които носят загуби. Ако ни се удаде да направим това, общата печалба от акциите значително ще превиши дохода от 9,8%, получен през този период от време. По-долу ще представя по-подробно краткосрочните стратегии за избор на пакет от акции, които превишаваха общата печалба получена от акциите, която е била средно 6%.

ИЗБОР НА ПАКЕТ ОТ АКЦИИ
Стратегията на избор на пакет от акции трябва да напомня решението за купуване на елха.
Избирайки елха, най-напред гледаме корена. “Коренът” трябва да бъде съобразен с пространството, което съдържа инвестиции и към инвестиционния климат, фирмите, чиито акции купуваме, трябва да имат същите характерни черти. Избираме фирми с най-голям престиж, представящи стопанството на САЩ. Примери за такива фирми са IBM, General Electric, Ford и други. Инвеститорите трябва да насочат в “корена” 30 – 40% от парите, предназначени за акции.
След това гледаме в клоните на елхата. “Клоните”, това са областите на американската промишленост, които израстват значително по-бързо, отколкото средното икономическо израстване на цялата страна. Ако средното икономическо израстване е 5% годишно, трябва да изберем област, в която увеличаването превишава 20% от годишната скала. През последните години към тази категория се причислява фармацевтичната, промишленост, например Merck, промишлеността свързана с опазване на околната среда и други. Инвеститорите трябва да вложат в тези „клони“ на промишлеността 20 – 30% от парите си, предназначени за акции.
Елхите не биха били такива, ако не носят полза. Това са предимно относително новите фирми, чието икономическо израстване превишава 50% по отношение на годишното увеличаване и обещават нов, ре-лативен продукт, който постепенно завладява света. Това може да бъде лекарство за лекуването на рака, например Cetus, или нов реВолюционен строителен елемент, например K-Dron. Инвестирайки в тези фирми, могат да се спечелят колосални пари, но също така голяма част от тях банкрутират. Инвеститорите трябва да имат предвид, че винаги могат да загубят 10 – 20% от парите, предназначени за акции.
Остатъкът от парите трябва да се вложи в плавните фондове, за да може в бъдеще да се използва, като се стимулират пазарните условия.
За по-голямо удобство на читателите по-долу описаната стратегия ще разделим на две групи: дълго-срочна стратегия (многогодишна) и краткосрочна стратегия (няколкомесечна).