Развитие на банковата система и бързите кредити

Развитие на банковата система
Банковото дело в България се развива в следните етапи:

—формиране на банковата система
—напредък в банковото дело национализация и колективизация
—централно планиране и реформи
—преход към пазарно стопанство
Първа се създава Българска народна банка. Тя насочва дейността си към индустрията и търговията. Земеделието е обект на обслужване от „земеделските каси“ (кредити срещу залог на недвижимости).
Държавата играе съществена роля при формирането бързи кредити набанковата система. Икономическият подем на страната от началото на XX век предизвиква появата на нови банкови институции. През 1896 г. се създава бързи кредити http://www.nabas.org/barzi-krediti с кандатстване онлайн Пощенска спестовна каса, а през 1903 g. – Българска земеделска банка (БЗК). След това (1910 г ) се създава Българска централна кроператйвна банка (БЦКБ), която обслужва предимно кооперациите в страната. През 1934 г. се стига до сливането на БЗК и БИКБ в един банков институт Българска бърз кредит земеделска и кооперативна банка (БЗКБ). Тя поема кредитирането на земеделието и кооперациите. Тази банка изкупува акциите на създаваната през 1927 г. Българска ипотекарна банка. След това заемите срещу залог на Недвижимо имущество преминават под контрола на държавата.
Годините,на икономически подем кредит до заплата се характеризират с успешното развитие на частното и кооперативното банково дело. До 1887 г. в страната е имало 3 частни банки. До кран на века те стават 28, а през 1927 г. броят им е 129. Постепенно частните банки прерастват в акционерни дружества и започват да привличат бърз кредит до 2000 лв все повече чуждестранни капитали. В страната се основават смесени банки с участието на немски, австро-унгарски, френски, белгийски и др. капитали.
Подемът и развитието на частните и смесените банки с чуждестранно участие прекъсва през световната икономическа криза (1929-1933 г) Броят на частните банки намалява некол- кократно (през 1935 г. те са само 35).
Мястото в икономическата система на България имат и кооперативните кредитни организации. Те са в две разновидности:
-нв» градски кооперации {.Шулце-Де- лич”) —«селски кооперации (.Райфайзен“)
Градските кредитни кооперации се наричат „популярни“ банки. Техните клиенти кредити онлайн са предимно дребни и средни стопански агенти. Въпреки че създават свои сдружения, кооперативните банки не просъществували дълго.
През 1934 г. се създава нова банка „Български кредит“, която поема активите и пасивите на част от фалиралите частни банки.
Смяната на политическата система през 1944 г. довежда до реорганизация бързи кредити онлайн на банковото дело изразяваща се в: ‘
— силна централизация на банковото дело
— закриване мрежата от търговски банки
— уедряване на банковите институции
— силен контрол от държавата
Българска народна банка загубва типичните си основни функции на централен банков институт. Тя започва да обслужва текущо предприятията от всички отрасли.
С реформата от 1947 г. се национализират 32 частни’банки. Ликвидира се пазарът на ценни книжа. Запазват се само популярните банки и Пощенската спестовна каса. Създава се Българска инвестиционна банка бързи кредити online (1947 г.) със задача да финансира и кредитира инвестиционните мероприятия, жилишното спестяване и строителството. .
Сериозни изменения в банков.ото дело настъпват през 1951 г. Закриват се популярните банки и се създава банка за обслужване на населението – Държавна спестовна каса. Така сЬ оформя новата структура на банковата система: БНБ, БИБ, ДСК.
.През 1964 г към тях се прибавя Българска заеми онлайн външнотърговска банка – за извършване на външнотърговските операции и плащания.
През 1967 г. се закрива БИБ, като нейната дейност преминава в,БНБ и ДСК. За кратко време (1969-1971 г.) съществуват и две отраслови банки. В началото на 80-те години се създава „Минералбанк“, по-късно преобразувана кредитен калкулатор в Банка за стопанска инициатива „Минералбанк“.
Характерни черти на банковото дело в България до 1987 г.
— централизирана банкова система
— банките нямат стопанска самостоятелност
— господствува държавната собственост
— банките извършват и нетипични дейности
— не се прилагат технологии на икономическия избор

През 1987 г. започва реформа на банковата система. Тя целеше да се децентрализират връзките и структурите в нея. Създадоха се 7 търговски банки на отраслов принцип (банка „Електроника“, банка „Биохим“, „Транспортна банка’ , „Строителна банка“, „Земеделска и кооперативна банка“, „Банка транспортна техника“). Текущото обслужване на стопанските организации продължава да се осъществява от поделенията на БНБ. Пора- дц това създадените банки нямат напълно характер на търговски банки.
Нов тласък реформата получава презх1989 г., когато на мястото бързи кредити софия на закритите поделения на БНБ в окръжните и по-големите промишлени центрове се създават 59 териториални акционерни търгювски банки. Част от тях създават вой поделения, а друга част стават поделения на Създадените преди отраслови банки.
За кратко време у нас се създават редица нови търговски банки. Учредиха се и няколко частни банки („Първа частна банка“,- „Тексимбанк“, търговска банка „Славяни“. „Първа източна международна банка и др.). Редица търговски банки започват да прилагат нови услуги, нетипични за централизираната система (консултации, прогнози, проучвания и др.).
Очертаните тенденции и ситуацията в нашата страна обусловиха необходимостта от консолидация безлихвен кредит на банковата система, т.е. окрупняване на държавния банков капитал и съсредоточаването му в няколко икономически Силни търговски банки. За тази цел се създава Банкова консолиДационна компания (1992 г.).
Организационно-правните форми на банковата консолидация са две:
— сливане на банките
— Вливане на една банка в друга
Сливането на банките предполага обедийяване на капитала на няколко. Търговски банки, които преустановяват своята дейност /И се превръщат в клонове на нова търговска банка, която наследява всички активи и пасиви. Първата такава банка е Търговска банка „Обединена българска банка” . Вливането е начин на консолидация, при който няколко кредити до 5000 търговски банки се присъединяват към една съществуваща търговска банка – майка, която запазва своето наименование. Така се консолидираха редица търговски банки около ТБ „Балканбанк“, ТБ „Агробйзнесбанк“ и др.
След етапа на консолидацията на банките ще се премине към приватизирането на банките.

СТРАТЕГИЯ С АКЦИИ

За разлика от света на облигациите, където основен въпрос е определянето на посоките на промяната на процентната норма-(лихвения процент), светът на акциите е по-усложнен.
Проблемите започват от избора на фирма, в която искаме да инвестираме. Днес могат да се получат акции от около 50.000 различни фирми в над 80 клона на стопанството.
Коя фирма да изберем?
Всяка бизнес-фирма има собственик. Ако предприятието е регистрирано като акционерно дружество, собственици са акционерите. Ако акциите на фирмите са достъпни за всички инвеститори, акциите се продават на вторичния пазар.
Акциите на най-реномираните фирми се продават на Ню-Йоркската борса. Акциите с по-малко реноме на определени предприятия се продават освен на Ню-Йоркската борса и на регионалните борси. Акциите на най-малките фирми, въпреки че представляват изключение, се продават с помощта на купувачи, които работят в инвестиционните институции. Най-рискованите акции с предишно, по-лошо качество се наричат грошови акции.
Предимство на инвестирането в акции с бързи кредити online е възможността за неограничени печалби. Историята на последните шестдесет години показва, че цените на акциите се увеличават годишно с около 10%. Тези резултати показват борсовите крахове през 1929 и 1987 година, Втората световна война, войната в Корея и във Виетнам, а също така и някои рецесии, които спохождат американското стопанство средно веднъж на всеки четири години.
Задачата за решаване е предвиждането на годините, които носят загуби. Ако ни се удаде да направим това, общата печалба от акциите значително ще превиши дохода от 9,8%, получен през този период от време. По-долу ще представя по-подробно краткосрочните стратегии за избор на пакет от акции, които превишаваха общата печалба получена от акциите, която е била средно 6%.

ИЗБОР НА ПАКЕТ ОТ АКЦИИ
Стратегията на избор на пакет от акции трябва да напомня решението за купуване на елха.
Избирайки елха, най-напред гледаме корена. “Коренът” трябва да бъде съобразен с пространството, което съдържа инвестиции и към инвестиционния климат, фирмите, чиито акции купуваме, трябва да имат същите характерни черти. Избираме фирми с най-голям престиж, представящи стопанството на САЩ. Примери за такива фирми са IBM, General Electric, Ford и други. Инвеститорите трябва да насочат в “корена” 30 – 40% от парите, предназначени за акции.
След това гледаме в клоните на елхата. “Клоните”, това са областите на американската промишленост, които израстват значително по-бързо, отколкото средното икономическо израстване на цялата страна. Ако средното икономическо израстване е 5% годишно, трябва да изберем област, в която увеличаването превишава 20% от годишната скала. През последните години към тази категория се причислява фармацевтичната, промишленост, например Merck, промишлеността свързана с опазване на околната среда и други. Инвеститорите трябва да вложат в тези „клони“ на промишлеността 20 – 30% от парите си, предназначени за акции.
Елхите не биха били такива, ако не носят полза. Това са предимно относително новите фирми, чието икономическо израстване превишава 50% по отношение на годишното увеличаване и обещават нов, ре-лативен продукт, който постепенно завладява света. Това може да бъде лекарство за лекуването на рака, например Cetus, или нов реВолюционен строителен елемент, например K-Dron. Инвестирайки в тези фирми, могат да се спечелят колосални пари, но също така голяма част от тях банкрутират. Инвеститорите трябва да имат предвид, че винаги могат да загубят 10 – 20% от парите, предназначени за акции.
Остатъкът от парите трябва да се вложи в плавните фондове, за да може в бъдеще да се използва, като се стимулират пазарните условия.
За по-голямо удобство на читателите по-долу описаната стратегия ще разделим на две групи: дълго-срочна стратегия (многогодишна) и краткосрочна стратегия (няколкомесечна).